CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ XỦ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

“Công ty”

Chính sách bảo mật được cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 07 năm 2023

1. NGUYÊN TẮC CHUNG

1.1 Chính sách bảo vệ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân này (“Chính Sách Dữ Liệu”) mô tả cách Công ty con, Công ty liên kết của “Chúng tôi” và các Bên thứ ba thu thập, sử dụng, lưu trữ, xóa và chia sẻ Thông Tin Người Dùng theo quy định của pháp luật (“Xử Lý”) và đảm bảo an toàn thông tin của cá nhân (“Người Dùng”) khi Người Dùng truy cập, sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên trang web có địa chỉ www.Dong247 .com (“Trang web”) và Ứng dụng Dong247  (sau đây gọi chung là “Dịch Vụ”). Chính sách này cũng áp dụng cho bất kỳ trang web nào khác của Chúng tôi xuất bản Chính sách này. Chính sách này không áp dụng cho các trang web xuất bản tuyên bố khác với bất kỳ điều khoản nào của Chính sách này.

1.2. Dịch Vụ Tài Khoản là một trong các Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn tính năng tạo tài khoản trên Trang web và Ứng dụng Dong247  do Chúng tôi cung cấp, cho phép Người Dùng đăng nhập và sử dụng các tiện ích, tính năng trên Trang web và Ứng dụng Dong247 .

1.3 Mọi Thông Tin Người Dùng phát sinh từ Dịch Vụ sẽ được Chúng tôi đảm bảo: Xử Lý và đảm bảo an toàn theo quy định của Chính Sách Dữ Liệu này và quy định pháp luật có liên quan; xử lý đúng với Mục Đích như được nêu tại Mục 2 dưới đây; Thông Tin Người Dùng sẽ được thu thập phù hợp và giới hạn trong phạm vi Mục Đích cần xử lý; không mua bán dưới mọi hình thức; yêu cầu/cho phép Người Dùng cập nhật, bổ sung thông tin phù hợp với Mục Đích xử lý; áp dụng các biện pháp  bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố; lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với Mục Đích Xử Lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến việc Xử Lý Thông Tin Người Dùng phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng của các Bên cho vay, Bên bán, cung cấp bảo hiểm, Bên cung cấp thẻ tín dụng và các bên cung cấp sản phẩm tài chính khác (“Nhà Cung Cấp”) với Người Dùng.

1.4 Xử Lý và đảm bảo an toàn Thông Tin Người Dùng với tư cách là Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu, các Công ty con, Công ty liên kết của sẽ là các bên Xử lý dữ liệu theo Chính Sách Dữ Liệu này.

1.5 Bằng việc truy cập và/hoặc tạo tài khoản tại Trang Web và/hoặc Ứng dụng Dong247  , đồng ý trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng Dong247  và nhấp vào "Tôi đồng ý" với các Điều khoản này và/hoặc bất kỳ hình thức nào khác miễn rằng sự đồng ý đó được thể hiện ở một định dạng có thể được in, sao chép bằng văn bản thì có nghĩa rằng Người Dùng đã đồng ý cho phép Chúng tôi Xử Lý mọi Thông Tin Người Dùng để nhận được được Dịch Vụ từ Chúng tôi và/hoặc đề nghị từ Nhà cung cấp.

1.6 NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐỒNG Ý, CHO PHÉP CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TỪ TRANG WEB VÀ/HOẶC ỨNG DỤNG Dong247  CỦA CHÚNG TÔI.

1.7 Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào và tùy thuộc vào mục đích, phạm vi, nội dung của sự sửa đổi đó, Chúng tôi có thể thông báo đến Người Dùng, lấy sự đồng ý của Người Dùng bằng hình thức như Điều 1.4 Chính Sách Dữ Liệu hoặc tùy vào quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại từng thời điểm.

1.8 Thông Tin Người Dùng là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Thông Tin Người Dùng bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật hiện hành mà Người Dùng cung cấp liên quan đến các Dịch Vụ như: tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, hình ảnh cá nhân, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp có giá trị tại thời điểm đăng ký tài khoản tại Ứng Dụng Dong247 , Ảnh chụp màn hình/Ảnh chụp khuôn mặt của khách hàng tại thời điểm đăng ký tài khoản trên Ứng Dụng Dong247 ,  nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, số điện thoại, nghề nghiệp, thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái), số tài khoản ngân hàng/số ví điện tử của Người Dùng, chủ tài khoản cũng như các thông tin khác mà người dùng cung cấp trực tiếp trên Trang web và /hoặc Ứng dụng Dong247  của Chúng tôi hoặc Chatbot Dong247 .

1.9 Mục Đích thu thập Thông Tin Người Dùng nhằm cung cấp Dịch Vụ của Chúng tôi cho Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn:

Tiếp nhận yêu cầu và đưa ra so sánh các đề nghị cho vay, giới thiệu các loại bảo hiểm khác nhau, giới thiệu các loại thẻ tín dụng cùng các sản phẩm tài chính khác (“Dịch Vụ Nhà Cung Cấp”) cho Người Dùng;

Cấp nền tảng kết nối giữa Người dùng và Nhà Cung Cấp một cách miễn phí;

Báo giá hợp đồng liên quan đến Dịch Vụ Nhà Cung Cấp, để Người Dùng có thể sử dụng Dịch Vụ Nhà Cung Cấp; thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến việc mua sản phẩm trên Ứng dụng Dong247  (trường hợp Công ty đáp ứng đủ điều kiện pháp lý để trực tiếp bán sản phẩm trên Ứng dụng);

Gửi thông tin quảng cáo, tiếp thị lời, chúc, lời mời, quản lý sự tham gia hợp pháp cho các Dịch Vụ của Chúng tôi hoặc các bên liên quan đến Người Dùng qua bưu điện, gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, văn bản thông báo và email. Người Dùng có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị và khuyến mại nói trên bằng cách thức theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm. Chúng tôi cam kết và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật tại từng thời điểm về tần suất gửi tin nhắn, email, thực hiện các cuộc gọi quảng cáo.

Trả lời các bình luận, câu hỏi và cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng;

Gửi thông tin, bao gồm xác nhận, hóa đơn, thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật, hỗ trợ và quản trị và các tài liệu liên quan đến Dịch Vụ, Công Ty;

Liên kết hoặc kết hợp thông tin Người Dùng với thông tin cá nhân khác;

Bảo vệ, điều tra và ngăn chặn các hoạt động gian lận, trái phép hoặc bất hợp pháp;

Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà Người Dùng yêu cầu.

Đối với các mục đích sử dụng Thông Tin Người Dùng không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của Người Dùng, Chúng tôi sẽ xin chấp thuận của Người Dùng về việc sử dụng Thông Tin Người Dùng cho các Mục Đích cụ thể theo như Điều 1.4 Chính Sách Dữ Liệu.

1.10 Người Dùng hiểu rằng theo quy định pháp luật hiện hành, Chúng tôi quyền Xử Lý Thông Tin Người Dùng mà không cần sự đồng ý của Người Dùng, bao gồm: Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác; công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật; Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật;  Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành

2. THU THẬP DỮ LIỆU

2.1 Chúng tôi chỉ thu thập Thông Tin Người Dùng cần thiết, phù hợp với Mục Đích trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho Người Dùng.

2.2. Chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng theo các hình thức sau:

2.2.1 Thông tin người dùng cung cấp cho chúng tôi liên quan đến các Dịch Vụ:

a.       Trong các trường hợp sau: đăng ký mở tài khoản, đăng nhập, tương tác trên Trang Web, Ứng dụng Dong247 , Chatbot Dong247 , sử dụng Dịch Vụ, sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân, xác thực giao dịch, thông qua các cuộc gọi, thư điện tử chăm sóc Khách hàng, góp ý, khiếu nại, thực hiện các cuộc khảo sát/điều tra,…

b.       Người Dùng theo đây hiểu và đồng ý rằng, các cuộc gọi, tin nhắn và/hoặc các hình thức liên hệ khác từ và/hoặc tới Chúng tôi sẽ được lưu trữ dưới hình thức bao gồm nhưng không giới hạn ghi âm, ghi hình, tự động hoặc chủ động, nhằm hỗ trợ giải quyết yêu cầu, cập nhật hệ thống thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ và các mục đích hợp pháp khác.

c.       Người Dùng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Người Dùng cung cấp là đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Người Dùng theo quy định của việc sử dụng Dịch Vụ tương ứng. Công Ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người Dùng cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch Vụ và quy định của pháp luật có liên quan.

d.       Với những Người Dùng là cá nhân chưa đủ 18 tuổi, vui lòng đảm bảo đã thông báo cho cha mẹ hoặc người giám hộ biết rõ các nội dung tại Chính Sách Dữ Liệu này và đã có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đối với việc cung cấp các Thông Tin Người Dùng cho Công Ty và Công Ty xử lý Thông Tin Người Dùng của mình; và cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý và chấp thuận sẽ chịu ràng buộc theo Chính Sách Dữ Liệu này và chịu trách nhiệm đối với hành vi của Người Dùng là người chưa đủ 18 tuổi do mình đại diện/giám hộ hợp pháp. Công Ty có quyền từ chối Người Dùng tiếp cận Dịch Vụ hoặc cung cấp/sử dụng các Dịch Vụ liên quan trong trường hợp có căn cứ rằng Người Dùng là cá nhân chưa đủ 18 tuổi mà chưa có được sự đồng ý và chấp thuận nói trên từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

e.       Trong trường hợp Người Dùng cung cấp thông tin của bên thứ ba cho Chúng tôi, Người Dùng cam đoan và bảo đảm rằng Người Dùng đã thông báo cho bên thứ ba biết rõ các nội dung tại Chính Sách Dữ Liệu này và đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Người Dùng cung cấp thông tin cho Công Ty và đối với việc Công Ty sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Dữ Liệu này.

f.         Người Dùng bảo đảm và cam kết rằng các thông tin mà Người Dùng cung cấp cho Công Ty sẽ không nằm trong bất cứ loại thông tin nào sau đây: bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và bất cứ thông tin nào khác mà Người Dùng không được phép cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận bảo mật.

2.2.2 Thông tin hợp pháp mà chúng tôi có được từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu Người Dùng từ nhiều nguồn khác nhau và có thể bổ sung vào nguồn thông tin hiện từ Trang web này hoặc Chatbot Dong247 , bao gồm nhưng không giới hạn Nhà Cung Cấp, đối tác, các chương trình giới thiệu, khi Người Dùng thêm thông tin của người thứ ba trong các cuộc khảo sát, điều tra, chương trình khuyến mại hay các hình thức tương tự và các nguồn công khai có sẵn. Khi chúng tôi thu thập Thông Tin Người Dùng từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành.

2.2.3 Thông tin được thu thập tự động: Chúng tôi tự động thu thập Thông Tin Người Dùng kể từ thời điểm Người Dùng tương tác với Dịch Vụ, cũng như dữ liệu về máy tính/thiết bị của bạn. Ví dụ: Khi người dùng truy cập Trang web của chúng tôi, chúng tôi ghi lại loại hệ điều hành, loại trình duyệt, ngôn ngữ của trình duyệt, trang web mà bạn đã truy cập, các trang bạn đã xem, thời gian bạn xem một trang web. Công Ty có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà Người Dùng thực hiện trong khuôn khổ Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu về các Nhà Cung Cấp, thông tin giao dịch mà Người Dùng thực hiện, phương thức thanh toán (không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương), thông tin thiết bị (như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, định vị, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có) và số lần truy cập, phản hồi, tên tệp và nhận dạng quảng cáo và các thông tin liên quan khác (nếu có)).

2.2.4  Thu thập và sử dụng cookies: Cookies là các tệp dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng Cookies theo tháng (sẽ hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt web) và Cookies liên tục (vẫn còn lưu trên máy tính của người dùng cho đến khi được xóa) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của Người Dùng, tìm hiểu thêm về sở thích của Người Dùng, cung cấp cho Người Dùng các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và được lưu trữ tại máy tính hoặc thiết bị di động của Người Dùng, trong email mà Công Ty gửi và tại một số địa điểm khác. Cookies có thể truyền tải Thông Tin Người Dùng và việc sử dụng Dịch Vụ về Công Ty hoặc các đơn vị được Công Ty chỉ định. Cookies được thu thập cho mục đích nâng cao trải nghiệm Người Dùng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ, thông qua các tính năng cụ thể sau đây: (i) Nhận diện Người Dùng khi Người Dùng đăng nhập sử dụng Dịch Vụ. Điều này cho phép Chúng tôi cung cấp cho Người Dùng các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác; (ii) Lưu các tùy chọn mà Người Dùng đã chấp thuận. Điều này cho phép Chúng tôi tôn trọng những điều Người Dùng thích và không thích, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và cấu hình của Người Dùng; (iii)Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Dịch Vụ của Chúng tôi; Ngăn chặn hành vi gian lận; (iv) Cải thiện an ninh; (v) Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của Người Dùng trên các Trang Web của Chúng tôi và trang web của bên thứ ba; (vi) Đo lường và phân tích chất lượng của các Dịch Vụ.

Cookies cho phép Người Dùng tận dụng một số tính năng cần thiết của Chúng tôi. Ví dụ, nếu Người Dùng chặn hoặc từ chối Cookies của Chúng tôi, Người Dùng sẽ không thể sử dụng một số Dịch Vụ nhất định yêu cầu Người Dùng đăng nhập hoặc Người Dùng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt mỗi khi Người Dùng truy cập lại Trang Web và Ứng dụng Dong247 .

Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt Cookies thu thập Thông Tin Người Dùng khi Người Dùng tương tác với các Dịch Vụ. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng Cookies trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của Người Dùng, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho Chúng tôi. Các bên thứ ba có thể liên kết Thông Tin Người Dùng họ thu thập với Thông Tin Người Dùng khác mà họ có về Người Dùng từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies mà họ sử dụng.

Người Dùng có thể quản lý Cookies trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình, chặn hoặc ngừng hoạt động Cookies, bằng cách xóa lịch sử trình duyệt và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của mình. Người Dùng cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của Chúng tôi về một số Thông Tin Người Dùng này thông qua cài đặt thiết bị di động của mình. Nếu Người Dùng tắt tất cả Cookies, cả Chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển Cookies sang hoặc từ trình duyệt của Người Dùng. Tuy nhiên, nếu Người Dùng làm điều này, Người Dùng có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi Người Dùng truy cập lại vào Dịch Vụ và một số tính năng, kênh và dịch vụ có thể không hoạt động.

3. LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

3.1 Khi Xử Lý Thông Tin Người Dùng, Công Ty sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Người Dùng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Người Dùng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Công Ty có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Người Dùng. Công Ty cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Người Dùng Trong trường hợp hệ thống của Chúng tôi bị tấn công và có nguy cơ gây phương hai đến việc đảm bảo an toàn bảo mật Thông Tin Người Dùng. Công Ty sẽ tuân thủ nghĩa vụ theo quy định pháp luật về việc biện pháp khắc phục và thông báo đến Người Dùng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3.2 Người Dùng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ Dịch Vụ nào, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Công Ty, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện Người Dùng có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

3.3 Người Dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có). Trong trường hợp cần khôi phục mật khẩu tài khoản, Người Dùng đồng ý chủ động lựa chọn và cho phép bên thứ ba mà Người Dùng đã lựa chọn nhận mật khẩu sử dụng một lần (OTP). Theo đó, Người Dùng đồng ý chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bên thứ ba đã và tự chịu trách nhiệm với việc chia sẽ nảy,

3.4 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Người Dùng sử dụng Dịch Vụ từ các công cụ, giao diện khác không phải là Trang Web, Ứng dụng Dong247  được phép sử dụng trong khuôn khổ của Dịch Vụ. Mặt khác, Dịch Vụ có thể chứa các liên kết đến và từ dịch vụ của các mạng đối tác, công ty quảng cáo hoặc Nhà Cung Cấp. Xin lưu ý rằng mỗi bên sẽ có chính sách bảo mật riêng của mình và việc lưu trữ, bảo mật, sử dụng những thông tin cung cấp cho các bên này nằm ngoài phạm vi quản lý của Công Ty. Do đó, Công Ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc việc lưu trữ, bảo mật và sử dụng những thông tin này. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư, chính sách bảo mật hoặc các chính sách tương tự của các đơn vị này trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.

3.5 Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Người Dùng để đảm bảo cho Người Dùng khả năng sử dụng cung cấp liên tục các Dịch Vụ và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các Mục Đích, hoặc theo quy định của pháp luật hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho Người Dùng. Thời gian chúng tôi lưu giữ Thông Tin Người Dùng tùy thuộc vào Mục Đích. Khi Thông Tin Người Dùng không còn cần thiết cho việc cung cấp, sử dụng Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc Công Ty không còn mục đích kinh doanh hoặc căn cứ phù hợp theo quy định pháp luật để giữ lại Thông Tin Người Dùng, chúng tôi sẽ ứng xử với Thông Tin Người Dùng theo quy định pháp luật hiện hành về lưu trữ dữ liệu cá nhân.

3.6 Thông Tin Người Dùng có thể được chuyển ra ngoài lãnh thổ Việt Nam để Xử Lý. Trong trường hợp này, Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin để được chuyển theo Chính Sách Dữ Liệu này và phù hợp theo pháp luật có liên quan.

3.7 Bảo mật thông tin thanh toán: Các thông tin thẻ thanh toán của Người Dùng do các tổ chức tài chính phát hành được Chúng tôi bảo vệ theo quy chuẩn phù hợp với quy định pháp luật có liên quan. Giao dịch thanh toán của Người Dùng được thực hiện thông qua hệ thống của ngân hàng liên kết của Công Ty.

4. CHIA SẺ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Người Dùng của Người Dùng cho Mục Đích theo Chính Sách Dữ Liệu này, theo đó, Thông Tin Người Dùng được chia sẻ cho các đối tượng và trong các trường hợp sau:

Chia sẻ Thông Tin Người Dùng cho Nhà Cung Cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều này bao gồm: bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ; dịch vụ chống rửa tiền; nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo; nhà cung cấp phân tích dữ liệu; các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với Công Ty hoặc thay mặt Công Ty để liên quan đến các Dịch Vụ của Chúng tôi.

Chia sẻ Thông Tin Người Dùng với sự đồng ý của Người Dùng. Ví dụ: Người Dùng có thể cho phép Chúng tôi chia sẻ Thông Tin Người Dùng với các bên liên quan để sử dụng với mục đích quảng bá/tiếp thị của Người Dùng. Hoạt động này phải được tuân theo chính sách bảo mật của các bên liên quan.

Chia sẻ Thông Tin Người Dùng khi chúng tôi thực hiện một thỏa thuận kinh doanh hoặc đàm phán một thỏa thuận kinh doanh liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng tất cả, hoặc một phần của doanh nghiệp, hoặc tài sản của chúng tôi. Các giao dịch này có thể bao gồm bất kỳ giao dịch hoặc sáp nhập, tài trợ, mua lại hoặc thủ tục phá sản.

Chia sẻ Thông Tin Người Dùng cho các mục đích pháp lý, bảo vệ hoặc bảo mật.

Chia sẻ Thông Tin Người Dùng để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy trình pháp lý.

Chia sẻ Thông Tin Người Dùng để bảo vệ quyền và tài sản hợp pháp của Chúng tôi, đại lý, Khách hàng và các bên liên quan.

Chia sẻ Thông Tin Người Dùng trong trường hợp khẩn cấp. Điều này bao gồm bảo vệ sự an toàn của nhân viên và đại lý của chúng tôi hoặc bất kỳ các bên liên quan.

Chia sẻ dữ liệu tổng hợp và/hoặc ẩn danh với các bên liên quan

5. QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG

5.1 Người Dùng có thể xem, cập nhật và xóa một số Thông Tin Người Dùng nhất định và các tương tác của Người Dùng với Trang Web, Ứng dụng Dong247 . Nếu Người Dùng không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Người Dùng có thể liên hệ với Chúng tôi để được hỗ trợ. Ngoài ra, Người Dùng có thể yêu cầu Chúng tôi thực hiện các quyền khác của mình theo quy định pháp luật như: quyền rút lại sự đồng ý; quyền xóa dữ liệu; quyền hạn chế xử lý dữ liệu, quyền cung cấp dữ liệu, quyền phản đối xử lý dữ liệu bằng cách liên hệ với Chúng tôi qua các kênh hỗ trợ tại Điều 6 dưới đây. Người Dùng lưu ý rằng trong trường hợp Người Dùng rút lại sự đồng ý cho phép Chúng tôi và các bên liên quan Xử Lý Thông Tin Người Dùng, thì việc đồng ý của Người Dùng và việc Xử Lý Thông Tin Người Dùng của Chúng tôi và các bên liên quan trước thời điểm này là phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

5.2 Người Dùng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó Người Dùng có thể không tận dụng được một số Dịch Vụ. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm.

Thông tin tài khoản: Nếu Người Dùng muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm.

Liên lạc: Nếu Người Dùng không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của Người Dùng theo hướng dẫn của Công Ty tại từng thời điểm. Nếu quý Khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của Người Dùng.

Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho quý Khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận Cookies mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho Người Dùng khi Người Dùng nhận được Cookies mới hoặc cách tắt hẳn chức năng Cookies.

5.3 Các cập nhật, chỉnh sửa, thay đổi và xoá Thông Tin Người Dùng sẽ không ảnh hưởng đến các thông tin khác trên hệ thống của Chúng tôi, cũng như thông tin mà Chúng tôi đã cung cấp cho bên thứ ba theo Chính Sách Dữ Liệu này trước khi thực hiện cập nhật, chỉnh sửa, hoặc thay đổi. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật, chúng tôi thực hiện các bước cần thiết (chẳng hạn như yêu cầu mật khẩu dạng duy nhất) để xác minh danh tính của Người dùng trước khi cấp cho Người Dùng quyền truy cập hồ sơ hoặc thực hiện các chỉnh sửa. Người dùng có trách nhiệm không tiết lộ mật khẩu cũng như thông tin tài khoản trong suốt quá trình sử dụng.

5.4 Việc xóa dữ liệu sẽ không áp dụng khi có đề nghị của chủ thể dữ liệu trong các trường hợp:

Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu;

Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;

Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật;

Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;

Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác.

5.5 Trong vòng 72 (bảy mươi hai) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Người Dùng, hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan, tất cả Thông Tin Người Dùng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mà Chúng tôi có quyền sử dụng và các thông tin có thể tìm kiến dễ dàng sẽ được cập nhật, sửa chữa, thay đổi hoặc xóa trong phạm vi và khả năng cho phép của Chúng tôi và theo quy định của pháp luật có liên quan.

5.6 Trên thực tế, Chúng tôi có thể không thể xóa hết tất cả các thông tin mà Người dùng đã cung cấp khỏi hệ thống theo yêu cầu xóa dữ liệu từ Người Dùng. Việc sao lưu thông tin trên hệ thống diễn ra thường xuyên và là điều cần thiết để tránh bỏ sót thông tin, đồng nghĩa với việc thông tin của Người Dùng tồn tại ở dạng không thể xoá toàn bộ hoặc rất khó để xác định. Tuy nhiên, Chúng tôi cam kết rằng, sẽ chấm dứt tất cả các hành vi Xử Lý đối với những dữ liệu đó trong vòng 72 (bảy mươi hai) giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Người Dùng, hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan, ngoại trừ việc lưu trữ, xóa những dữ liệu cá nhân mà Chúng tôi không thể xóa được.