Điều khoản sử dụng

Điều khoản chung

Bằng cách đăng ký tài khoản Dong247, bạn đã đồng ý với Điều khoản sử dụng bên dưới, sau đây được gọi là Điều khoản. Vui lòng đọc các Điều khoản này một cách cẩn thận. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng. Ứng dụng Dong247 (sau đây gọi là Ứng dụng) được điều hành bởi Công ty TNHH Jeff Việt Nam, được đăng ký tại Việt Nam với mã số doanh nghiệp 0316719954 (sau đây gọi là Công ty). Tất cả các tài liệu bên dưới liên quan đến Ứng dụng bao gồm tài liệu liên quan đến Công ty. Các cá nhân bắt đầu sử dụng các dịch vụ của Ứng dụng sau đây sẽ được gọi là Người dùng.

1. Thông tin chung

1.1. Ứng dụng được thiết kế để nhận và so sánh các đề nghị tín dụng. Việc cho vay sẽ được thực hiện bởi các ngân hàng và bên cho vay tham gia cho vay tiêu dùng, được gọi là Bên cho vay. Ứng dụng cấp dịch vụ môi giới cho vay miễn phí.

1.2. Trước khi bắt đầu sử dụng Ứng dụng, Người dùng phải đọc kỹ và hiểu các Điều khoản. Bằng cách sử dụng Ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho Ứng dụng, Người dùng đồng ý chấp nhận với các Điều khoản. Nếu Người dùng không đồng ý với các Điều khoản, Người dùng sẽ không được sử dụng Ứng dụng.

1.3. Công ty có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

2. Xử lý dữ liệu cá nhân

2.1. Bằng cách trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng, Người dùng đồng ý với các Điều khoản này.

2.2. Để trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng, cần phải nhập dữ liệu cá nhân của Người dùng. Bằng cách chấp nhận các Điều khoản, Người dùng xác nhận rằng Người dùng đang yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của mình để nhận được đề nghị cho vay từ Bên cho vay.

2.3. Người dùng xác nhận đồng ý chuyển dữ liệu cá nhân của mình theo yêu cầu của Bên cho vay để Bên cho vay có thể đưa ra đề nghị vay. Người dùng đồng ý để Công ty chuyển dữ liệu cá nhân của mình cho (các) bên thứ ba là đối tác của Công ty để phục vụ mục đích xác minh, thẩm định thông tin, nâng cao chất lượng đơn đề nghị vay của Người dùng và/hoặc để các bên thứ ba đó hỗ trợ kết nối và cung cấp thêm các đề nghị cho vay khác phù hợp với Người dùng.

2.4. Người dùng được thông báo rằng Ứng dụng duy trì việc thu thập dữ liệu cá nhân để gửi cho Bên cho vay. Bằng cách trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng, Người dùng xác nhận việc chuyển dữ liệu cá nhân cho Bên cho vay.

2.5. Người dùng hiểu rằng Công ty không chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của Bên cho vay.

2.6. Người dùng đồng ý rằng Công ty sẽ sử dụng địa chỉ nơi ở, địa chỉ email và/hoặc số điện thoại được cung cấp bởi Người dùng để gửi thông tin thương mại cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi được cung cấp bởi Công ty hoặc Bên cho vay.

2.7. Người dùng đồng ý rằng họ có thể được liên hệ bởi bất kỳ Bên cho vay/đối tác nào trong mạng lưới đối tác của Jeff để cung cấp các khoản vay hoặc các dịch vụ tài chính khác.

2.8. Dữ liệu của Người dùng sẽ được xóa theo yêu cầu của Người dùng bằng cách gửi email đến info@jeff.vn

3. Trách nhiệm của người dùng

3.1. Người dùng có nghĩa vụ trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng để sử dụng Dịch vụ.

3.2. Người dùng có nghĩa vụ chỉ sử dụng các phương tiện truyền dữ liệu và các thiết bị điện tử an toàn để trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng.

3.3. Người dùng có nghĩa vụ không chia sẻ tài khoản của mình với bên thứ ba. Trong trường hợp Người dùng nghi ngờ rằng ứng dụng của mình đã bị xâm nhập bởi bên thứ ba, Người dùng phải thông báo ngay cho Công ty bằng cách gửi email đến info@jeff.vn

3.4. Trước khi đăng ký một khoản vay, Người dùng xác nhận rằng mình đã đọc và hiểu Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của Công ty.

4. Quyền người dùng

4.1. Người dùng có quyền sử dụng miễn phí các dịch vụ của Ứng dụng.

5. Giới hạn trách nhiệm

5.1. Công ty sẽ cung cấp thông tin về các đề nghị cho vay của Bên cho vay.

5.2. Công ty không chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của Người dùng để nhận khoản vay hoặc các điều khoản của khoản vay đã chọn.

5.3. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các hành động được thực hiện thay mặt cho Người dùng bởi các bên thứ ba đã có quyền truy cập vào tài khoản Facebook của Người dùng.

5.4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ sự cố, trục trặc thiết bị của người dùng, sử dụng thiết bị hoặc phần mềm không phù hợp hoặc không được cấp phép, mất điện hoặc gián đoạn liên lạc và các sự cố khác.

6. Điều khoản bảo mật

6.1. Tất cả Dữ liệu Người dùng nhập vào Ứng dụng sẽ được chuyển giao cho Bên cho vay, chỉ với mục đích được liệt kê trên Ứng dụng hoặc theo Chính sách bảo mật của Công ty.

6.2. Khi Người dùng chọn một sản phẩm từ Công ty, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu của Người dùng cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính và đại diện của họ nhằm mục đích: hỗ trợ mua dịch vụ, nộp hồ sơ, hoặc cung cấp thông tin sản phẩm từ Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính, và các đề nghị liên quan về các sản phẩm và dịch vụ do Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính cung cấp.

6.3. Chúng tôi sẽ không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi bên này đồng ý và/hoặc cam kết bị ràng buộc bởi các điều khoản yêu cầu mức độ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tương đương, với mức độ bảo vệ được yêu cầu theo Quy định về Dữ liệu Cá nhân (Quyền riêng tư). Và Người dùng cũng đồng ý với việc chuyển tiếp và truyền dữ liệu này cho bên khác.

6.4. Các ví dụ về chuyển giao dữ liệu này bao gồm việc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của Người dùng với một số nhà cung cấp, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ (có thể ở các lãnh thổ khác) và Công ty. Các bên cung cấp dịch vụ tài chính hoặc các đại lý (tiếp thị) của họ mà chúng tôi có hợp tác kinh doanh hoặc chúng tôi sử dụng để tối ưu hóa, theo dõi hoặc nghiên cứu hiệu quả và hiệu suất của Ứng dụng, cũng như các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua Ứng dụng và Người dùng đồng ý với việc chia sẻ dữ liệu này.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

7.1. Tất cả các bản quyền và quyền không thuộc sở hữu của bất kỳ tác giả nào đều thuộc về Công ty – Công ty TNHH Jeff Việt Nam, mã số doanh nghiệp Việt Nam 0316719954.

7.2. Người dùng Ứng dụng bị cấm sử dụng các dịch vụ, sản phẩm cho bất kỳ mục đích ngoài ý muốn, bao gồm nhập thông tin sai trong đơn đăng ký.