Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập Trang Web có địa chỉ Dong247 .com (“Trang web”) và/hoặc đăng ký tài khoản trên Ứng dụng Dong247 , bạn đã đồng ý với Điều khoản sử dụng bên dưới (sau đây gọi là “Điều Khoản”). Vui lòng đọc các Điều Khoản này một cách cẩn thận. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản này, vui lòng không truy cập Trang Web hoặc sử dụng Ứng dụng  Dong247 . Tất cả các tài liệu bên dưới liên quan đến Ứng dụng bao gồm tài liệu liên quan đến Công ty. Các cá nhân bắt đầu sử dụng các dịch vụ của Ứng dụng sau đây sẽ được gọi là Người dùng/Khách hàng hoặc Chủ tài khoản.

1. Thông tin chung

1.1. Ứng dụng được thiết kế để nhận và so sánh các đề nghị cho vay, giới thiệu các loại bảo hiểm khác nhau và giới thiệu các loại thẻ tín dụng cùng các sản phẩm tài chính khác cho cá nhân Việt Nam và cá nhân cư trú tại Việt Nam. Việc cung cấp sản phẩm cho vay, thẻ tín dụng, bảo hiểm và các sản phẩm tài chính (“Dịch Vụ Nhà Cung Cấp”) khác sẽ được thực hiện bởi các bên cho vay, công ty bảo hiểm và các bên cung cấp dịch vụ khác (“Nhà Cung Cấp”). Ứng dụng cấp nền tảng kết nối giữa Người dùng và Nhà Cung Cấp một cách miễn phí. Bằng cách sử dụng các tiện ích trên Ứng dụng, Người dùng có thể đăng ký các Dịch Vụ Nhà Cung Cấp. Chúng tôi có quyền cung cấp xác nhận cho đơn đăng ký và mua qua email (theo thông tin Người dùng cung cấp cho Chúng tôi) và qua nền tảng Ứng dụng của Chúng tôi.

1.2. Trước khi bắt đầu sử dụng Ứng dụng, Người dùng phải đọc kỹ và hiểu các Điều khoản và Chính sách bảo vệ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đi kèm. Bằng cách sử dụng Ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho Ứng dụng, Người dùng đồng ý chấp nhận hoàn toàn với toàn bộ Điều khoản. Nếu Người dùng không đồng ý với các Điều khoản, Người dùng sẽ không được phép sử dụng Ứng dụng.

1.3. Mặc dù Chúng tôi cam kết cung cấp đến Người dùng thông tin dễ hiểu, đơn giản, súc tích và trải nghiệm người dùng tốt nhất, Chúng tôi không đảm bảo rằng mọi thông tin đăng tải trên Trang của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn tới Điều khoản, điều kiện, mô tả sản phẩm, v.v. là tuyệt đối chính xác. Những Điều khoản, điều kiện, mô tả này nên được tham khảo trong hợp đồng vay, hợp đồng bảo hiểm, quy tắc bảo hiểm, hợp đồng cấp thẻ tín dụng của từng Nhà cung cấp. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa thông tin được cung cấp/có sẵn trên Ứng dụng với thông tin trong hợp đồng thì thông tin được cung cấp trong hợp đồng và quy tắc (nếu có) sẽ được coi là cuối cùng và sẽ thay thế thông tin được cung cấp từ Ứng dụng.

1.4. Mặc dù Người dùng có thể đăng ký các Dịch Vụ Nhà Cung Cấp trên Ứng dụng của Chúng tôi, nhưng Chúng tôi không phải là Bên cho vay, Bên cung cấp bảo hiểm hoặc Nhà cung cấp các loại thẻ tín dụng được cung cấp trên Ứng dụng của Chúng tôi. Đơn đăng ký Dịch Vụ Nhà Cung Cấp của Người dùng sẽ chỉ được xem xét và chấp thuận bởi các Nhà cung cấp. Việc chấp thuận đơn đăng ký của Người dùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ trung thực câu trả lời của Người dùng cho các câu hỏi (về khoản vay, các gói bảo hiểm của Người dùng và/hoặc người được bảo hiểm và các loại thẻ tín dụng). Nếu Nhà cung cấp từ chối (các) đơn đăng ký của Người dùng, Chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền mà Người dùng có thể đã thanh toán cho Chúng tôi với chi tiết lý do của việc từ chối (các) từ các Nhà cung cấp (nếu có).

1.5. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Chúng tôi có quyền không chấp nhận các đơn đăng ký của Người dùng (hoặc trong một số trường hợp nhất định hủy đơn mua hàng của Người dùng) theo quyết định của Chúng tôi. Các lý do cho việc từ chối Người dùng hoặc hủy xác nhận mua hàng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: vi phạm các Điều khoản này, các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc thương mại của các cơ quan toàn cầu hoặc của quốc gia, cấm vận, các quy định cấm, gian lận hoặc trộm cắp (hoặc dấu hiệu hoặc nghi ngờ gian lận hoặc trộm cắp), nghi ngờ hoạt động tội phạm, đặt hàng đáng ngờ, dịch vụ không có sẵn hoặc không còn được cung cấp bởi Nhà cung cấp, người dùng cung cấp thông tin không chính xác, sai sót hoặc gây hiểu nhầm, các vấn đề với liên lạc điện tử thẻ tín dụng, thông tin hoặc giao dịch, hành vi không phù hợp, đe dọa, lăng mạ, từ chối cung cấp thông tin, trở ngại thực tế, khó khăn hoặc sự cố liên lạc, lịch sử vi phạm các Điều khoản này hoặc bị các Chính phủ hoặc tổ chức quốc tế đưa vào bất kỳ “danh sách đen” hoặc “danh sách theo dõi” nào. Bất cứ lúc nào Chúng tôi cũng có thể khóa hoặc xóa tài khoản của bất kỳ Người dùng nào của Ứng dụng, tạm thời hoặc vĩnh viễn. Người dùng bị khóa/xóa không được cố gắng sử dụng Ứng dụng dưới bất kỳ tên nào khác hoặc thông qua Người dùng khác và trong những trường hợp như vậy, Công ty có quyền rà soát cũng như yêu cầu Người Dùng bồi thường mọi thiệt hại từ người vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1.6. Báo giá hợp đồng vay và/hoặc hợp đồng bảo hiểm và/hoặc hợp đồng cấp thẻ tín dụng trên Ứng dụng của Chúng tôi có thể được Nhà cung cấp sửa đổi thêm tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng trả nợ của Người dùng và/hoặc điều kiện thực tế của tài sản được bảo hiểm, tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm, lịch sử bồi thường, việc thực hiện liên tục (hoặc không) của gói bảo hiểm đã mua. Mặc dù Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng Chúng tôi sẽ đưa vào nhiều nhất có thể các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá hợp đồng vay, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng cấp thẻ tín dụng, nhưng Chúng tôi không có quyền quyết định mức giá cuối cùng, mà mức giá này sẽ do Nhà cung cấp toàn quyền quyết định. Người dùng sẽ được thông báo về việc thay đổi giá khi Nhà cung cấp hoàn thành việc đánh giá và trước khi cấp giấy chứng nhận bảo hiểm/ký hợp đồng vay, hợp đồng bảo hiểm. Nếu Người dùng không đồng ý với giá do Nhà Cung Cấp đưa ra, Người dùng có thể hủy giao dịch mua của mình và Chúng tôi sẽ hoàn lại cho Người dùng toàn bộ số tiền mà Người dùng có thể đã trả cho Chúng tôi. Nếu Người dùng muốn tiếp tục mua hàng, Người dùng sẽ cần phải đồng ý và thanh toán mức phí đã sửa đổi theo giá do Nhà Cung Cấp đưa ra.

1.7. Mọi khoản thanh toán liên quan đến việc mua sản phẩm trên Ứng dụng (trường hợp Công ty đáp ứng đủ điều kiện pháp lý để trực tiếp bán sản phẩm trên Ứng dụng) sẽ được thực hiện trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công ty hoặc các kênh thanh toán của Công ty. Ngoại trừ trường hợp Công ty được yêu cầu giữ các khoản thanh toán đó dựa trên sự tin tưởng đối với các Nhà cung cấp liên quan theo thỏa thuận riêng áp dụng cho các Nhà cung cấp liên quan, tất cả các khoản thanh toán đó sẽ là tài sản của Công ty và số tiền sẽ đến hạn và phải trả cho các Nhà cung cấp liên quan khi các dịch vụ mà khoản thanh toán liên quan được cung cấp hoặc vào bất kỳ thời điểm thích hợp nào khác do Nhà cung cấp liên quan yêu cầu. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của giao dịch mua nếu khoản thanh toán không được thực hiện trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công ty hoặc các kênh thanh toán của Công ty.

1.8 Dựa trên các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của công ty bảo hiểm và quy tắc/điều khoản của sản phẩm bảo hiểm liên quan, Công ty có thể xem xét và chấp thuận việc huỷ giao dịch thanh toán cho sản phẩm bảo hiểm và hoàn trả lại khoản thanh toán này theo yêu cầu của Người dùng.

1.9. Công ty có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

2. Xử lý dữ liệu cá nhân

2.1. Việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện theo Chính sách bảo vệ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đính kèm và Người Dùng đồng ý Điều khoản này được coi là đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản tại Chính sách bảo vệ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đính kèm.

2.2. Người dùng xác nhận đồng ý chuyển dữ liệu cá nhân của mình theo yêu cầu của Nhà cung cấp để các Nhà cung cấp có thể đưa ra đề nghị vay, mua bảo hiểm và/hoặc cấp thẻ tín dụng. Người dùng đồng ý để Công ty chuyển dữ liệu cá nhân của Người dùng cho (các) bên thứ ba là đối tác của Công ty để phục vụ mục đích xác minh, thẩm định thông tin, nâng cao chất lượng đơn đề nghị vay, đăng ký và mua bảo hiểm, đăng ký và cấp thẻ tín dụng của Người dùng và/hoặc để các bên thứ ba đó hỗ trợ kết nối và cung cấp thêm các đề nghị khác phù hợp với Người dùng. Ngoài ra, Người dùng đồng ý cho Công ty sử dụng dữ liệu để đánh giá nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất.

2.3. Người dùng hiểu rằng Công ty không chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của Nhà cung cấp.

2.4. Người dùng đồng ý rằng họ có thể được liên hệ bởi bất kỳ Nhà cung cấp/đối tác nào trong mạng lưới đối tác của Công ty để cung cấp các khoản vay, bảo hiểm và/hoặc sản phẩm thẻ tín dụng hoặc các dịch vụ tài chính khác.

3. Nghĩa vụ của Người dùng

3.1. Người dùng có nghĩa vụ trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng để sử dụng Dịch vụ.

3.2. Người dùng có nghĩa vụ chỉ sử dụng các phương tiện truyền dữ liệu và các thiết bị điện tử an toàn để trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng.

3.3. Người dùng có nghĩa vụ không chia sẻ tài khoản của mình với bên thứ ba. Trong trường hợp Người dùng nghi ngờ rằng ứng dụng của mình đã bị xâm nhập bởi bên thứ ba, Người dùng phải thông báo ngay cho Công ty bằng cách gửi email đến info@dong247.com.

3.4. Người dùng phải duy trì sự bảo mật và bí mật của mật khẩu tài khoản của Người dùng và bất kỳ thông tin nhận diện nào mà Chúng tôi cung cấp cho Người dùng. Trong trường hợp tài khoản của Người Dùng hoặc danh tính của Người dùng bị sử dụng trái phép, bất kể Người Dùng có lỗi hay không, Người dùng theo đây: (i) đồng ý rằng, Công ty được phép thực hiện bất kỳ hướng dẫn nào nhận được bằng tài khoản và mật khẩu của Người dùng và xem các hướng dẫn đó được thực hiện trên danh nghĩa của Người Dùng, và đã được sự cho phép của Người dùng; (ii) tuyên bố rằng, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng trái phép tài khoản của Người dùng như nêu trên.

3.5. Chúng tôi có toàn quyền tạm thời chặn, xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản của Người dùng theo quyết định riêng của Chúng tôi và vì bất kỳ nguyên nhân nào miễn là điều này sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Chúng tôi trong việc cung cấp bất kỳ Ứng dụng nào có đã được Người dùng mua trước thời điểm đó (trừ khi Chúng tôi cũng hủy các Dịch vụ đó khi được các Điều khoản này cho phép). Các lý do chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản của Người dùng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các vi phạm nêu tại Điều 1.5 Điều khoản này.

3.6. Người dùng cam kết không sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của Ứng dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại, thiệt hại hoặc làm mất uy tín của bất kỳ bên nào khác. Không giới hạn ở điều khoản này, Người dùng đồng ý rằng sẽ: (i) đồng ý và tuân thủ các Điều khoản này và Chính sách Bảo mật đi kèm; (ii) tuân thủ tất cả các luật hiện hành có liên quan; (iii) cung cấp thông tin chính xác cho Chúng tôi và cập nhật thông tin đó khi cần thiết; và (iv) hành động trung thực và thiện chí.

3.7. Người dùng đồng ý không: (i) tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài thể nhân (trừ khi Người dùng là công ty, tổ chức, pháp nhân hoặc thương hiệu và đại diện cho công ty, tổ chức, pháp nhân hoặc thương hiệu đó); (ii) lạm dụng bằng lời nói, đe dọa, quấy rối, đe dọa, bôi nhọ, bắt nạt, sử dụng ngôn từ kích động thù địch hoặc gây hại cho bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của Công ty; (iii) sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản của người khác hoặc tạo danh tính giả; (iv) sao chép, cấp phép, cấp phép phụ, xuất bản, phát sóng, truyền, phân phối, thực hiện, hiển thị, bán, đổi thương hiệu hoặc chuyển giao thông tin tìm thấy trong Ứng dụng, trừ khi được cho phép trong các Điều khoản này hoặc khi được Chúng tôi cho phép bằng văn bản; (v) thiết kế đối chiếu, dịch ngược, tháo rời, giải mã hoặc cố gắng lấy mã nguồn cho bất kỳ tài sản trí tuệ cơ bản nào được sử dụng để cung cấp trong Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (vi) sử dụng hoặc sao chép thông tin, nội dung hoặc bất kỳ dữ liệu nào Người dùng xem hoặc lấy từ Ứng dụng để cung cấp bất kỳ Ứng dụng nào có tính cạnh tranh với Ứng dụng, theo quyết định riêng của Chúng tôi; (vii) điều chỉnh, sửa đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên Ứng dụng hoặc công nghệ nền tảng của Ứng dụng, toàn bộ hoặc một phần; (viii) thuê, cho thuê, cho mượn, giao dịch, bán/bán lại bất kỳ thông tin nào trong Ứng dụng, toàn bộ hoặc một phần; (ix) sử dụng hệ thống liên lạc được cung cấp bởi Ứng dụng cho bất kỳ mục đích chào mời thương mại nào; (x) bán, tài trợ hoặc kiếm tiền từ bất kỳ dịch vụ hoặc chức năng nào trong Ứng dụng mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Chúng tôi; (xi) xóa mọi thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác có trong hoặc trên Ứng dụng (cho dù là của Chúng tôi hay người cấp phép của Chúng tôi); (xii) loại bỏ, che đậy bất kỳ hình thức quảng cáo nào được bao gồm trên Ứng dụng theo những cách thức không phù hợp với hướng dẫn của Ứng dụng tại từng thời điểm; (xiii) thu thập, sử dụng, sao chép hoặc chuyển bất kỳ thông tin nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin nhận dạng cá nhân thu được từ Ứng dụng (không bao gồm Nội dung Người dùng, ngoại trừ nếu chủ sở hữu của thông tin đó đã cho phép rõ ràng điều đó); (xiv) chia sẻ thông tin của Người dùng khác hoặc của bên thứ ba mà không có sự đồng của họ phù hợp theo quy định của pháp luật có liên quan; (xv) vi phạm hoặc sử dụng thương hiệu, biểu tượng, nhãn hiệu hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Chúng tôi một cách trái phép trong bất kỳ tên doanh nghiệp, email hoặc URL nào ngoại trừ được Chúng tôi cho phép rõ ràng; (xvi) sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ hệ thống hoặc phần mềm thủ công hoặc tự động nào, thiết bị, rô bốt tập lệnh, các phương tiện hoặc quy trình khác để truy cập, "thu thập dữ liệu", "thu thập thông tin", "bộ nhớ cache", "trình thu thập thông tin" hoặc bất kỳ phần mềm nào khác có trong Ứng dụng của Chúng tôi hoặc để truy cập Ứng dụng theo cách gửi nhiều thông báo yêu cầu hơn đến máy chủ của Chúng tôi trong một khoảng thời gian nhất định so với mức con người có thể tạo ra một cách hợp lý trong cùng khoảng thời gian bằng cách sử dụng trình duyệt web trực tuyến thông thường; (xvii) sử dụng bot hoặc các phương pháp tự động khác để truy cập Ứng dụng, thêm hoặc tải xuống danh bạ, gửi hoặc chuyển hướng tin nhắn hoặc thực hiện các hoạt động tương tự khác thông qua Ứng dụng; (xviii) truy cập, thông qua các phương tiện hoặc quy trình tự động hoặc thủ công, Ứng dụng nhằm mục đích theo dõi tính khả dụng, hiệu suất hoặc chức năng của nó cho bất kỳ mục đích cạnh tranh nào; (xix) tham gia vào việc "đóng khung", "sao chép" hoặc mô phỏng hình thức hoặc chức năng của Ứng dụng; (xx) cố gắng hoặc thực sự truy cập Ứng dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài thông qua các giao diện do Chúng tôi cung cấp. Việc cấm này bao gồm việc truy cập hoặc cố gắng truy cập Ứng dụng bằng bất kỳ Ứng dụng nào của bên thứ ba, bao gồm các nền tảng phần mềm như một Ứng dụng tổng hợp quyền truy cập vào nhiều dịch vụ; (xxi) tham gia vào bất kỳ hành động nào can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động bình thường hoặc đặt một tải trọng bất hợp lý lên cơ sở hạ tầng của Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi thông tin không mong muốn đến những người dùng khác hoặc nhân viên của Chúng tôi, cố gắng truy cập trái phép đối với Dịch vụ, hoặc truyền hoặc bất kỳ chương trình phần mềm có hại hoặc có hại nào khác thông qua hoặc trên Ứng dụng; và / hoặc (xxii) Cản trở hoặc làm gián đoạn hoạt động của Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ máy chủ hoặc mạng nào được kết nối với Ứng dụng hoặc phần mềm nền tảng.

3.8. Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây tổn hại cho Công ty, các chi nhánh, Công ty con, Công ty liên kết của Chúng tôi và Nhà cung cấp, chủ sở hữu, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và/hoặc người cấp phép của Chúng tôi khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư) phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng Ứng dụng; (ii) bạn vi phạm các Điều khoản này; (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, tài sản, quyền công khai hoặc quyền riêng tư; bao gồm tất cả các hành động được thực hiện trong tài khoản của Người dùng. Nghĩa vụ bảo vệ, giữ vô hại và bồi thường này sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt các Điều khoản này và việc Người dùng sử dụng Ứng dụng.

3.9. Trước khi đăng ký một khoản vay, sản phẩm bảo hiểm, thẻ tín dụng hoặc sản phẩm tài chính khác, Người dùng xác nhận rằng mình đã đọc và hiểu Điều khoản sử dụng Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Công ty.

4. Quyền người dùng

4.1. Người dùng có quyền sử dụng miễn phí các dịch vụ của Ứng dụng.

4.2. Người dùng đồng ý và chấp thuận cho Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng như được nêu trong Chính Sách Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Chúng tôi.

5. Giới hạn trách nhiệm

5.1. Công ty sẽ cung cấp thông tin về các Đề nghị cho vay, Đề nghị cung cấp bảo hiểm, Đề nghị cấp thẻ tín dụng của Nhà cung cấp.

5.2. Công ty không có nghĩa vụ hay chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của Người dùng để nhận khoản vay, khoản bảo hiểm, hay việc cấp thẻ tín dụng hoặc các điều khoản của khoản vay, khoản bảo hiểm, hay việc cấp thẻ tín dụng đã chọn.

5.3. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các hành động được thực hiện thay mặt cho Người dùng bởi các bên thứ ba khi truy cập và sử dụng tài khoản của Người dùng hoặc bất kỳ tài khoản nào khác của Người Dùng có liên kết đến Ứng dụng bất kể hợp pháp hay không.

5.4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ sự cố, trục trặc thiết bị của Người dùng, sử dụng thiết bị hoặc phần mềm không phù hợp hoặc không được cấp phép, mất điện hoặc gián đoạn liên lạc và các sự cố khác mà không do lỗi của Công ty.

6. Điều khoản bảo mật

6.1. Tất cả Dữ liệu Người dùng nhập vào Ứng dụng sẽ được chuyển giao cho Bên cung cấp, chỉ với mục đích được liệt kê trên Ứng dụng và theo Chính Sách Bảo Vệ Và Xủ Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Công ty.

6.2. Khi Người dùng chọn một sản phẩm từ Công ty, Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu của Người dùng cho các Nhà cung cấp và đại diện của họ nhằm mục đích: hỗ trợ mua dịch vụ, nộp hồ sơ, hoặc cung cấp thông tin sản phẩm từ Nhà cung cấp, và các đề nghị liên quan về các sản phẩm và dịch vụ do Nhà cung cấp phát hành.

6.3. Chúng tôi sẽ không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi bên này đồng ý và/hoặc cam kết bị ràng buộc bởi các điều khoản yêu cầu mức độ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tương đương, với mức độ bảo vệ được yêu cầu theo Quy định về Dữ liệu Cá nhân (Quyền riêng tư). Và Người dùng cũng đồng ý với việc chuyển tiếp và truyền dữ liệu này cho bên khác.

6.4. Các ví dụ về chuyển giao dữ liệu này bao gồm việc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của Người dùng với một số nhà cung cấp, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ (có thể ở các lãnh thổ khác) và Công ty. Các bên cung cấp dịch vụ tài chính hoặc các đại lý (tiếp thị) của họ mà Chúng tôi có hợp tác kinh doanh hoặc Chúng tôi sử dụng để tối ưu hóa, theo dõi hoặc nghiên cứu hiệu quả và hiệu suất của Ứng dụng, cũng như các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua Ứng dụng và Người dùng đồng ý với việc chia sẻ dữ liệu này.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

7.1. Tất cả các bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng, cho dù đã được đăng ký bảo hộ tại cơ quan có thẩm quyền hay chưa, đều thuộc quyền sở hữu của Công ty.

7.2. Người dùng Ứng dụng bị cấm sử dụng các dịch vụ, sản phẩm cho bất kỳ mục đích ngoài ý muốn, bao gồm nhập thông tin sai trong đơn đăng ký.

7.3. Không có nội dung nào trên Trang Web hoặc Ứng dụng được hiểu hoặc ngụ ý là cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng, biểu tượng và tên miền nào và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng, ngoại trừ trường hợp có sự cho phép bằng văn bản của Công ty hoặc bên thứ ba sở hữu các nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng, biểu tượng và tên miền nào và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng nêu trên.

7.4. Việc bạn sử dụng các nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng, tên miền và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng được hiển thị trên Ứng dụng hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên Ứng dụng, ngoại trừ được cung cấp ở đây, đều bị nghiêm cấm.

7.5. Hình ảnh hiển thị trên Ứng dụng này là tài sản của, hoặc được sử dụng với sự cho phép của Công ty.

8. Xác thực tài khoản

8.1. Cách thức xác thực

Công ty thực hiện chuyển khoản nhằm mục đích xác thực thông tin tài khoản ngân hàng mà khách hàng cung cấp khi khách hàng đăng ký và mở tài khoản thành công trên ứng dụng Dong247.

8.2. Điều kiện thực hiện

Khách hàng khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin được yêu cầu trên ứng dụng Dong247 , bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:

Họ tên khách hàng;

Ngày tháng năm sinh trên Giấy khai sinh/Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;

Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp có giá trị tại thời điểm đăng ký tài khoản tại ứng dụng Dong247 ;

Số tài khoản ngân hàng/số ví điện tử của khách hàng, chủ tài khoản;

Số điện thoại, email;

Ảnh chụp màn hình/Ảnh chụp khuôn mặt của khách hàng tại thời điểm đăng ký tài khoản trên ứng dụng Dong247 ;

Các thông tin liên quan khác để đăng ký và mở tài khoản theo yêu cầu trên ứng dụng Dong247 .

Công ty có quyền và các đối tác có quyền sử dụng và lưu trữ các thông tin trên cho mục đích xác thực khi khách hàng đăng ký và sử dụng tài khoản trên ứng dụng Dong247 .

8.3. Trách nhiệm của Công ty

Công ty sẽ thông báo xác nhận nội dung chi tiết mở tài khoản tại ứng dụng Dong247  và thông báo kết quả mở, đăng ký tài khoản tại ứng dụngDong247  theo quy định tại các điều khoản trên cho Người Dùng.

Công ty và các đối tác của Công ty cam kết và có nghĩa vụ bảo mật những thông tin trên của khách hàng và không sử dụng những thông tin này vào mục đích khác ngoài mục đích nêu trên.

8.4. Quyền của

8.4.1. Công ty có quyền quyết định cuối cùng trong việc chấp thuận đăng ký giao dịch, mở tài khoản hợp lệ tại Ứng dụng và thực hiện các thủ tục chuyển tiền bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước cho Người dùng/Khách hàng/Chủ tài khoản.

8.4.2. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các giấy tờ đã tải lên hệ thống để đăng ký tài khoản (bao gồm Thẻ căn cước công dân/Căn cước công dân) và các giấy tờ khác để chứng minh việc mở tài khoản tại Ứng dụng của khách hàng là hợp lệ. Khách hàng có trách nhiệm cung cấp chứng từ/hóa đơn hợp lệ cho Công ty trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Công ty về việc cung cấp hóa đơn/chứng từ liên quan.

8.4.3. Công ty có quyền từ chối mở, đăng ký tài khoản cho khách hàng trong trường hợp giao dịch của Khách hàng không đáp ứng các điều kiện nêu trên hoặc Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin hóa đơn/chứng từ hợp lệ trong thời hạn quy định hoặc hóa đơn/chứng từ giao dịch của khách hàng cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ điều kiện nào quy định tại Khoản 1 Điều này của Hợp đồng.

8.4.4. Công ty được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng như cháy nổ, lũ lụt, động đất, hệ thống xử lý thẻ bị lỗi… khiến giao dịch của Chủ tài khoản bị sai sót, không thực hiện được hoặc không truyền được vào Tài khoản Chủ sở hữu từ hệ thống của Công ty.

8.4.5. Công ty có quyền từ bỏ trách nhiệm chuyển khoản nhằm xác thực thông tin khách hàng cung cấp đối với các giao dịch của khách hàng kể từ khi kết thúc đăng ký do hết lượt.

8.4.6. Công ty có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cho phù hợp với pháp luật Việt Nam bằng cách đăng tải công khai trên trang web của Công ty.

8.4.7. Công ty có quyền quyết định duy nhất và tuyệt đối về việc chuyển giao, chuyển nhượng, cấp phép phụ hoặc cam kết theo bất kỳ cách nào, bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của Công ty theo các Điều khoản này đối với công ty con, chi nhánh, người kế thừa hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào, mà không thông báo cho Người dùng/Khách hàng/Chủ tài khoản hoặc nhận được sự đồng ý của Người dùng. Người dùng không được chuyển nhượng, chuyển nhượng, ủy quyền, cấp phép lại hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của Người dùng theo các Điều khoản này.

8.4.8. Trong trường hợp chấm dứt, cả Người dùng/Khách hàng/Chủ tài khoản và Công ty vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trong Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm, bồi thường, miễn truy cứu và giới hạn trách nhiệm pháp lý mà Người dùng/Khách hàng/Chủ tài khoản đã đồng ý, liên quan đến bất kỳ Dịch vụ nào đã được cung cấp cho Người dùng/Khách hàng/Chủ tài khoản nhưng chưa được cung cấp đầy đủ vào ngày chấm dứt.

8.4.9. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với Người dùng/Khách hàng/Chủ tài khoản hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập vào Ứng dụng.

8.5. Trách nhiệm của Chủ tài khoản

8.5.1. Chủ tài khoản có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền Công ty đã chuyển cho Chủ tài khoản để xác thực thông tin của khách hàng trong trường hợp Công ty có căn cứ chứng minh việc đăng ký tài khoản của khách hàng, tài khoản hoặc thông tin khách hàng cung cấp không hợp lệ.

8.5.2. Bằng cách tham gia vào Ứng dụng này, Chủ tài khoản thừa nhận rằng Chủ tài khoản biết và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và các sửa đổi của Thỏa thuận này (nếu có); tất cả các điều khoản trong Điều khoản này và Điều kiện sử dụng tài khoản và Chính Sách Bảo Vệ Và Xủ Lý Dữ Liệu Cá Nhân do Công ty ban hành.

8.5.3. Người dùng đồng ý cho Công ty chuyển hoặc ủy thác cho đối tác chuyển một số tiền nhất định vào tài khoản ngân hàng của Người dùng được cung cấp trong quá trình đăng ký. Số tiền do Công ty xác định và có thể khác nhau tùy theo người dùng. Số tiền này không phải là tiền vay, không phải hoàn trả cho Công ty và không bị tính lãi.

8.6. Quyền của Chủ tài khoản

8.6.1. Chủ tài khoản chính là người thực hiện mọi giao dịch với Công ty mà không cần ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào

8.6.2. Chủ tài khoản được phép sử dụng số tiền do Công ty chuyển vào tài khoản ngân hàng/ví điện tử hợp lệ của Chủ tài khoản mà không phải chịu bất kỳ khoản phí và lãi suất nào đối với số tiền này để xác minh thông tin thanh toán của khách hàng mà Công ty đã chuyển tiền.

8.6.3. Chủ tài khoản sẽ mất quyền sử dụng số tiền để xác minh thông tin khách hàng mà Công ty đã chuyển nếu tài khoản của Chủ tài khoản không phải là tài khoản hợp lệ tại thời điểm xác minh thông tin Chủ tài khoản./.